Warunki rekrutacji kandydatów na studia w rekrutacji w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się metodą konkursu świadectw. Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „W” (szczegółowy opis dostępny w Uchwale Senatu 33/2020)

 

 

Jak zapisać się na studia w rekrutacji letniej 2021/2022?

od 28 maja 2021 (piątek)  - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia  w systemie IRK na stronie:  https://irk.pwsz.elblag.pl

19 lipca 2021 (poniedziałek)  od godz. 10.00 (Instytut Pedagogiczno-Językowy, Elbląg, ul. Czerniakowska 22, s. 16) rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek Logopedia I i II stopnia (o indywidualnej godzinie rozmowy każdy kandydat zostanie powiadomiony drogą mailową do dnia 12 lipca 2021);

21 lipca 2021 godz. 15.oo (środa) - upływa termin rejestracji elektronicznej  kandydatów do PWSZ oraz składania dokumentów przez osoby, których wyniki maturalne nie są pobierane z KReM.

Kandydaci – maturzyści z lat 2006-2021, których wyniki egzaminów maturalnych pobierane są z KReM (pod warunkiem podpisania zgody na egzaminie maturalnym na przetwarzanie danych osobowych) nie składają w początkowym etapie żadnych dokumentów. Dokonują jedynie rejestracji na stronie https://irk.pwsz.elblag.pl .

Pozostałe osoby (maturzyści z roku 2005 i wcześniejszych lat oraz maturzyści z lat 2006-2021, którzy nie podpisali na maturze zgody na przetwarzanie danych osobowych) dostarczają do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej właściwego instytutu kopię świadectwa dojrzałości.

Po ogłoszeniu wyników i otrzymaniu informacji na swoim koncie w systemie IRK o zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej:

  1. podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalność i formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
  2. kandydaci na studia pierwszego stopnia - poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  3. kandydaci na studia drugiego stopnia - poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie,
  4. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów,
  6. kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

 

23 lipca 2021 (piątek)  godz. 15.00 - przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia lub o umieszczeniu na liście rezerwowej na ich indywidualne konta internetowe w systemie IRK;  rozpoczęcie przyjmowania i uzupełniania dokumentów

29 lipca 2021 (czwartek) godz. 15.00 - mija ostateczny termin uzupełnienia dokumentów (również drogą elektroniczną lub pocztową);

30 lipca 2021 (piątek) -  Informacja o wpisaniu (lub warunkowym wpisaniu) na listę studentów lubwydanie decyzji o nieprzyjęciu na studia i zakwalifikowaniu w to miejsce ewentualnych kandydatów z list rezerwowych.

 

Uwagi dodatkowe!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała 21 stycznia 2019 r  porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, o którym mowa w art. 206 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w zakresie współpracy przy prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego 2019r. i zawarte jest na czas nieokreślony.

 

 

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:

1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej, tel. 55 629 05 54,

2) Dziekanat Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 51, 55 629 06 60

3) Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 51,

4) Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego  PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 00, 691 464 820

5) Dziekanat Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 01